Technik hotelarz zawód z przyszłością

Miejsca praktyk

Hotel ZAMEK Rynie

Hotel ANDERS koło Ostródy

Hotel ANEK w Mršgowie

Hotel MANOR w Olsztynie

Warmiński w Olsztynie

Pałac Galiny

 

Strona szkoły

EGZAMIN ZAWODOWY

Orange Juice

Struktura egzaminu obejmuje dwa etapy: etap pisemny i etap praktyczny.
Etap pisemny
składa się z dwóch części.
Podczas części I zdający ędą rozwiązywać zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, w części II zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.
Etap pisemny przeprowadzany jest w formie testu składającego się z zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
W części I test zawiera 50 zadań, a w części II 20 zadań.
Czas trwania etapu pisemnego dla wszystkich zawodów wynosi 120 minut.
Etap praktyczny sprawdza umiejętności rozwiązywania typowych problemów zawodowych o charakterze "łączenia teorii z praktyką", właściwych dla zawodu, w zakresie wynikającym z zadania o treści ogólnej, ustalonym w standardzie wymagań egzaminacyjnych.
Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 180 minut i dłuższy niż 240 minut.
Umiejętności sprawdzane w części pierwszej ujęto w trzech obszarach wymagań:

  • czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów,instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych,
  • przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych,
  • bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Umiejętności sprawdzane w części drugiej ujęto w dwóch obszarach wymagań:
  • czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów,
  • instrukcji, tabel, wykresów,
  • przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych.
W etapie praktycznym egzaminu sprawdzane umiejętności są związane z zadaniem o treści ogólnej. Z zadaniem ogólnym związane są odpowiednie układy umiejętności. Zakres egzaminu w tym etapie obejmuje w zależności od zawodu i jego specyfiki opracowanie projektu realizacji określonych prac lub opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac.

EGZAMIN ZAWODOWY - Linki

Zadania egzaminacyjne dla zawodu technik hotelarstwa
Egzamin zawodowy
Informatory dla technikówi szkół policealnych
                               

    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach

ul. Limanowskiego 10 11-200 Bartoszyce tel. 89 762 26 61 sekretariat@mechaniak.edu.pl